مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل و واکاوی شخصیت ها در ...
عنوان تحلیل و واکاوی شخصیت ها در نمایشنامۀ "ملحمةالسراب" اثر سعدالله ونوس بر مبنای دیدگاه شلومیت ریمون کنان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ریمون کنان، ملحمةالسراب، شخصیت، سعدالله ونوس.
چکیده سعدالله ونوس از نمایشنامه نویسان معاصر سوری است که در اغلب آثارش نگاه فرا ملّی داشته و تحوّلات اجتماعی و اقتصادی و از همه مهم تر، نظام نوین سرمایه داری را به چالش می کشد. این نویسنده در یکی از مشهورترین آثار نمایشی خویش "ملحمةالسراب (1966م)"، افکار خود را در قالب گفتگوی میان شخصیت ها و توصیف های نمایشنامه بیان می کند. نظریۀ ریمون کنان به موضوع شخصیت پردازی بیش از دیگر شاخصه ها پرداخته و توجه ویژه ای به این مؤلفه دارد؛ در این دیدگاه، شخصیت پردازی بر اساس توصیفِ مستقیم و غیرمستقیم است. توصیف مستقیم مانند خصلت شخصیت ها برای خواننده معرفی می شود امّا در توصیفِ غیرمستقیم رفتارها به طرق مختلف همچون کنش عادتی و کنش غیر عادتی و ... نشان داده می شوند. شخصیت های نمایشنامۀ ملحمةالسراب دارای نقش و کنش هایی هستند که با نظریۀ ریمون کنان قابل تحلیل و بررسی است. پژوهش حاضر بر آن است به روش توصیفی _ تحلیلی شخصیت های "ملحمة السراب" را بر مبنای الگوی شخصیت پردازی ریمون کنان مورد واکاوی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که این شخصیت ها، دارای رفتارها و کنش هایی هستند که به شکل گیری نظام سرمایه داری در جامعۀ عربی منجر شده است؛ موضوعی که از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی حاکم بر جوامع عربی و بازتاب آرای نقدی نویسنده در برابر آن حکایت می کند.
پژوهشگران عبدالاحد غیبی (نفر اول)، علی صیادانی (نفر دوم)، نسرین حسینی توانا (نفر سوم)