عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1399) 20-39
2 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 1 (1398) 1
3 دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمه 4 (1398) 49-76
4 لسان مبین 1 (1398) 1-22
5 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) دوره 72 (1398) صفحه 49-74
6 پژوهش های ادبیات تطبیقی 7 (1398) 89-107
7 نقد ادب معاصر عربی 1 (1398) 73-95
8 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1398) 313-341
9 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1398) 21-36
10 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1398) 9-27
11 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1 (1398) 84-99
12 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 792-7978
13 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
14 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1 (1397) 127-146
15 لسان مبین 1 (1397) 87-105
16 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1397) 113-131
17 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1397) 49-64
18
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
19 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
20 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
21 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
22 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
23 لسان مبین 7 (1395) 85-108
24 ادب عربی 1 (1395) 201-222
25 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
26 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
27 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
28 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
29 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
30 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 43-72
31 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
32 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
33 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (1392) 94-65
34 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
35 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
36 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
37 لسان مبین (1389) -
38 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1388) 463-481
39 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193