عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) دوره 72 (1398) صفحه 49-74
2 پژوهش های ادبیات تطبیقی 7 (1398) 89-107
3 نقد ادب معاصر عربی 1 (1398) 73-95
4 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1398) 313-341
5 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1398) 21-36
6 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1398) 9-27
7 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1 (1398) 84-99
8 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 792-7978
9 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
10 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1 (1397) 127-146
11 لسان مبین 1 (1397) 87-105
12 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1397) 113-131
13 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1397) 49-64
14
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
15 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
16 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
17 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
18 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
19 لسان مبین 7 (1395) 85-108
20 ادب عربی 1 (1395) 201-222
21 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
22 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
23 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
24 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
25 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
26 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 43-72
27 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
28 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
29 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (1392) 94-65
30 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
31 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
32 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
33 لسان مبین (1389) -
34 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1388) 463-481
35 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193