عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [Google Scholar] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب عربی 16 (1403) 23-45
2 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 14 (1403) 44-67
3 زن در فرهنگ و هنر 15 (1402) 517-539
4 ادب عربی - (1402) -
5 نقد ادب معاصر عربی - (1402) -
6 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1402) 105-130
7 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 13 (1402) 153-176
8 بحوث فی اللغه العربیه 15 (1402) 103-120
9 دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی 15 (1402) 159-181
10 دراسات الادب المعاصر 1 (1402) 1
11 پژوهش نامه ادبیات کردی 1 (1402) 113-128
12 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1402) 1
13 پژوهشنامه ادب غنایی 21 (1402) 5-22
14 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1402) 186-171
15 پژوهشنامه نقد ادب عربی 12 (1401) 59-88
16 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1401) 1
17 دراسات الادب المعاصر 1 (1401) 1
18 پژوهش ادبیات معاصر جهان 1 (1401) 954-973
19 نقد ادب معاصر عربی 14 (1401) 0
20 لسان مبین 14 (1401) 29-47
21 علم زبان - (1401) -
22 دراسات فی السردانیة العربیة 3 (1401) 27-49
23 ادب عربی 15 (1401) 0
24 لسان مبین 1 (1401) 1
25 قرآن و علم 1 (1401) 95-118
26 نقد ادب معاصر عربی 1 (1401) 119-140
27 ادب عربی 1 (1401) 109-128
28 بحوث فی اللغه العربیه 14 (1401) 121-138
29 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1401) 81-102
30 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی السنة ثانیة عشرة (1401) 9-32
31 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1400) 9-30
32 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2 (1400) 83-106
33 پژوهشنامه نقد ادب عربی 2 (1400) 33-56
34 پژوهشنامه نقد ادب عربی 10 (1400) 153-174
35 دراسات فی السردانیة العربیة 1 (1400) 140-167
36 نقد ادب معاصر عربی 1 (1400) 1
37 مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة 4 (1400) 1042-1065
38 آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 1 (1400) 17-42
39 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی 11 (1400) 9-39
40 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 17 (1400) 177-197
41 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 17 (1400) 1-30
42 ادب عربی 13 (1400) 1-23
43 لسان مبین 12 (1400) 1-21
44 IJAZ ARABI JOURNAL OF ARABIC LEARNING 4 (2021) 89-101
45 جستارهای ادب عربی 1 (1399) 68-88
46 پژوهشنامه نقد ادب عربی 77 (1399) 65-90
47 زبان شناسی اجتماعی 1 (1399) 1-30
48 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 16 (1399) 573-599
49 Journal of University of Babylon for Humanities 27 (2020) 481-492
50 لسان مبین 12 (1399) 25-44
51 بحوث فی اللغه العربیه 12 (1399) 109-124
52 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1399) 20-39
53 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 5 (1399) 31-50
54 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 1 (1398) 1
55 دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 4 (1398) 49-76
56 لسان مبین 1 (1398) 1-22
57 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) دوره 72 (1398) صفحه 49-74
58 پژوهش های ادبیات تطبیقی 7 (1398) 89-107
59 نقد ادب معاصر عربی 1 (1398) 73-95
60 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1398) 313-341
61 بحوث فی اللغه العربیه 1 (1398) 21-36
62 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1398) 9-27
63 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1 (1398) 84-99
64 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 792-7978
65 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
66 پژوهشنامه ادب غنایی 1 (1397) 127-146
67 لسان مبین 1 (1397) 87-105
68 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1397) 113-131
69 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1397) 49-64
70
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
71 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
72 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
73 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
74 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
75 لسان مبین 7 (1395) 85-108
76 ادب عربی 1 (1395) 201-222
77 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
78 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
79 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
80 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
81 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
82 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 43-72
83 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
84 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
85 کاوش نامه ادبیات تطبیقی (1392) 94-65
86 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
87 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
88 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
89 لسان مبین (1389) -
90 آفاق الحضاره الاسلامیه 1 (1388) 463-481
91 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193