عبدالاحد غیبی

صفحه نخست /عبدالاحد غیبی
عبدالاحد غيبي
نام و نام خانوادگی عبدالاحد غیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
2 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
3 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 87-111
4 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 91-117
5 فصلنامه النداء 1 (1395) 44-63
6 لسان مبین 7 (1395) 85-108
7 ادب عربی 1 (1395) 201-222
8 احسن الحدیث 1 (1395) 81-96
9 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 227-247
10 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57
11 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1393) 309-332
12 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
13 نقد ادب معاصر عربی (1393) 165-192
14 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 1 (1393) 24-72
15 کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (1392) 94-65
16 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
17 زبان و ادبیات عربی (1391) 149- 127
18 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها (1390) 119-148
19 لسان مبین (1389) -
20 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1387) 179-193