مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل زبان شناختی سازمان متن ...
عنوان تحلیل زبان شناختی سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» اثر احسان عبدالقدوس بر اساس الگوی حل مسئله مایکل هوئی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زبان شناسی متن حل مسئله احسان عبدالقدوس لن أعیش فی جلباب أبی
چکیده زبان شناسی متن، شاخه ای نوپا در حوزه زبان شناسی است که در بررسی زبان از سطح جمله فراتر می رود و بر مطالعۀ متن به عنوان بزرگترین واحد زبانی تاکید می ورزد. از میان رویکردهای مختلف زبان شناسی متن، الگوی حل مسئلۀ مایکل هوئی، یکی از پرکاربردترین رویکردها محسوب می شود. این الگو که از چهار عنصر موقعیت، مسئله، پاسخ و ارزیابی تشکیل شده است، به بررسی چگونگی تولید و درک متن می-پردازد. این پژوهش، در صدد است با روش توصیفی- تحلیلی، سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی» اثر احسان عبدالقدوس را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. شیوۀ روایتی این رمان به گونه ای است که می توان آن را با رویکرد حل مسئله بررسی نمود. سازمان این متن روایی حول محور سه مسئله اصلی، یعنی سرخورگی عبدالوهاب، انزوای روزالین و ازدواج نظیره می چرخد. این سه مسئله، ارکان اصلی رمان هستند. در این متن، پاسخ های متعددی برای حل مسئله اول ارائه می شود که ناموفق بوده و ارزیابی از آن منفی است. به همین دلیل، مسئلۀ نخست با وجود ورود به چرخۀ مجدد، به صورت حل نشده باقی می ماند. مسئله دوم و سوم بدون طی کردن چرخۀ طولانی با ارزیابی مثبت پاسخ های ارائه شده با موفقیت به اتمام می رسد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سازمان متن روایی «لن أعیش فی جلباب أبی » تا حد زیادی با چهار عنصر الگوی حل مسئله منطبق است و ساختار آن از این الگو تبعیت می کند.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، عبدالاحد غیبی (نفر دوم)، سپیده باقری اوزان (نفر سوم)