مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربست الگوی نشانه شناسی ...
عنوان کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه ی موردی قصیده ی«قصیدةالعراق»
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نشانه شناسی، پییرگیرو، بشری البستانی، قصیدةالعراق
چکیده گفتمانها از مجموعه دال ها و نشانههایی تشکیل شده است که در فرآیند ارتباطی دارای انسجام خاص بوده و از پیوند عمیق بین دالها برخوردار است که باعث وحدت بخشی بین عناصر گفتمان میشوند. نشانه شناسی به بررسی چگونگی تشکیل نشانهها و حرکت دایره وار و روند حضور آنها در گفتمان با تکیه بر اصول و سازه و کارهای مختلف می پردازد و به دنبال رسیدن به فهمی عمیق از آنها می باشد. پییر گیرو زبانشناس فرانسوی (1912- 1983) به تبع آن، نشانه شناسی را دانش بررسی تمام پدیده های اجتماعی و فرهنگی می داند که به مطالعه ی زندگی نشانه ها در جامعه می پردازد در حقیقت وی نشانه ها را رمزگان هایی می داند که توانایی شناخت پدیده را به شخص می دهد که نقش مهمی در فهم متن دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش نشانه شناسی پییر گیرو به بررسی قصیده « قصیدة العراق» یشری البستانی می پردازد از این رو در ابتدا به نظریه نشانه شناسی پییر گیرو و زندگی نامه شاعر اشاره کرده است سپس مؤلفه های این نظریه را در قصیده ی مذکور مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاضر بیان گر این است که مقاومت و پایداری مردم عراق در برابر ظلم و ستم سازه اصلی گفتمان قصیده «قصیدة العراق» و دال مرکزی آن به شمار می آید که رمزگان های اجتماعی و فرهنگی به شکل منسجم آن را ترسیم میکند. در این قصیده سازهها و رمزگانهای زبانی بیشتر رویکرد ارجاعی و عاطفی دارند
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، پرویز احمدزاده هوچ (نفر دوم)، عاطفه رحمانی (نفر سوم)