مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب المصطلحات ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی کتاب، ساختار، محتوا، ترجمه، محمد رضا عزیزی پور
چکیده تألیف کتب آموزشی در رشتۀ مترجمی زبان عربی، کمک شایانی در بهبود وضعیت ترجمه از زبان عربی به فارسی داشته است. بیشترین کتاب های تألیف شده در این زمینه، در موضوعات سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، اجتماعی و ورزشی است. نکتۀ قابل توجه در تدوین و تألیف چنین آثاری، این است که در کنار محاسن آن ها نباید از کاستی ها در حوزۀ نگارش، ساختار و ترجمه غافل بود. کتاب المصطلحات المتداولة فی الصحافةالعربیة جزو این آثار و گزیده ای از مطبوعات عربی و ترجمۀ آن به زبان فارسی است. اثر مذکور به دلیل تدریس و اعتبار علمی اش، نباید دارای نواقص علمی در این حوزه باشد. با توجه به شواهد مورد نظر در اثر، روش پژوهش حاضر، روش توصیفی ـ تحلیلی براساس داده های موجود در متن است. مقالۀ حاضر ضمن برشماری محاسن کتاب، به ارزیابی کمبودها و ارائۀ پیشنهادهایی به منظور رفع آن ها در حوزه های ساختار، محتوا، نگارش و ترجمه می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به ساختار کلی کتاب و رعایت الزامات آن از جمله: روزآمدی، ذکر علمی منابع، اشاره به نوع آموزش و تدریس کمتر توجه شده است. همچنین عملکرد مترجم محترم در برگردان جملات و عبارات از مطبوعات عربی به زبان فارسی، به صورت ترجمۀ تحت اللفظی بوده و از ساخت نحوی زبان مبدأ تبعیت کرده و به اصول ترجمه توجه کافی نداشته است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، حسین وظیفه شناس نوجه سادات (نفر دوم)