مشخصات پژوهش

صفحه نخست /خوانش رمان «سیدات القمر» بر ...
عنوان خوانش رمان «سیدات القمر» بر اساس نظریه تقابل های دوگانه هلن سیکسو
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تقابل های دوگانه سیدات القمر هلن سیکسو فمنیسم
چکیده در سال های اخیر نظریه معاصر، مفهوم تفکر دوگانه را که ریشه در نظریات سوسور و ساختارشکنی دریدا دارد، بررسی کرده است. هلن سیسکو نویسنده فمنیست فرانسوی به تأسی از لاکان و دریدا در نظریه تقابل های دوگانه خود به وارونه سازی این تقابل ها اعتقاد دارد. او با برقراری ارتباط بین زن و نوشتار، به دنبال براندازی نظم مردسالارانه است. رمان سیدات القمر جوخه الحارثی، تغییرات سریع اجتماعی و پیامدهای آن را از طریق یک خانواده عمانی، با گذشته و تاریخ واقعی عمان پیوند می دهد. این رمان، داستان سه خواهر از یک طبقه متوسط را در روستای کوچک العوافی عمان و در یک فرهنگ مردسالار به تصویر می کشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا تغییرات ساختار فرهنگی را با توجه به رویکرد هلن سیکسو در نظریه تقابل های دوگانه از طریق ترکیب سنت با مدرنیته، تغییر الگوهای نقش جنسیتی، شکستن تابوها، ساختار اجتماعی، نگرش به آموزش و روابط عاشقانه تبیین کرده و با خوانش رمان سیدات القمر، نحوه ترسیم شخصیت های زن و چالش تفکر دوگانه مردسالارانه در جامعه عمان را بررسی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد الحارثی در سیدات القمر، تلاش کرده است تا نقش های جنسیتی موجود در ذهن ما را پاک و از مرزهای جنسیتی عبور کند و با وارونه سازی تقابل های دوگانه و ایجاد کاراکتر مثبت، تصویری مناسب از زن امروزی به دست دهد.
پژوهشگران پرویز احمدزاده هوچ (نفر اول)، علی صیادانی (نفر دوم)، علی مصطفی نژاد (نفر سوم)