مشخصات پژوهش

صفحه نخست /برابریابی های تشبیه و صفات ...
عنوان برابریابی های تشبیه و صفات مرکب در ترجمه خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بر اساس الگوی بومی گزینی پیرینی (مطالعه موردی: ترجمه بهرامپور)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پیرینی، تشبیه، صفات مرکب، نهج البلاغه، ترجمه بهرامپور
چکیده از مهم ترین مباحثی که در ترجمه متون دینی و ادبی، مترجم را به چالش می کشاند بحث برگردان و برابر یابی های آرایه های ادبی است. در این بحث واکاوی دو مقوله ترجمه تشبیه و صفات مرکب از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر چالش ها و مشکلات مترجمان در ترجمه چنین آرایه هایی به جهت تفاوت های نوع شناختی و فرهنگی بین دو زبان است. مترجم می تواند با در نظر داشتن این تفاوت ها تا حد زیادی بر این چالش ها تسلط یابد. پژوهشگران در جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به ماهیت، عملکرد و معیارهای طبقه بندی تشبیهات و صفات مرکب در ترجمه خطبه ها و نامه های نهج البلاغه از بهرامپور می پردازند و سپس با استفاده از الگوی پیرینی (2007) به بررسی راهکارهای اتخاذشده برای حل مشکلات موجود در ترجمه این آرایه ها اقدام می کنند. پیرینی برای حل این مسئله از راهکار کلی بومی سازی در معادل ترجمه ای استفاده می کند. با در نظر گرفتن این استراتژی، وی در مقوله صفات مرکب دو راهکار و در باب تشبیهات شش روش اساسی پیشنهاد می کند. برآیند پژوهش نشان می دهد که هنگام ترجمه هر نوع صفت مرکب و تشبیهی، روش های ترجمه ای اتخاذشده بر اساس بومی گزینی زبانی و فرهنگی مناسب بوده و قابلیت اجرایی دارد. چراکه در ترجمه حاضر، مترجم از روش ادبی بهره برده است. چنین تطبیقی نشان دهنده تقارن فرهنگ در دو زبان مبدأ و مقصد است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، یزدان حیدرپورمرند (نفر دوم)