مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سبک شناسی تطبیقی شعر روباه و ...
عنوان سبک شناسی تطبیقی شعر روباه و کلاغ (با تکیه بر اشعارحبیب یغمائی،میرزا علی اکبرصابر،سلیمان العیسی و محمدعثمان جلال)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شعرکودک روباه وزاغ یغمائی عثمان جلال سلیمان العیسی
چکیده حکایت روباه وکلاغ از دیر باز مورد توجه شاعران وداستان سرایان قرار گرفته است ، شاعران در کشورهای مختلف، به زبان های متنوع وبا سبک های متمایز این داستان را به نظم کشیده اند. در این پژوهش به بررسی ومقایسه سروده های چهار شاعر؛ حبیب یغما ئی، (شاعر فارسی زبان) وعلی اکبر صابر(سراینده اشعارترکی)وسلیمان العیسی، شاعر عربستا نی ومحمد عثمان جلال شاعر مصری تبار می پردازیم. این جستار با روش توصیفی ـ تحلیلی بر اساس مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی می کوشدجنبه های مختلف زیبائی شناسانه، نوآوری، شباهت ها، تفاوت ها وکارکردهای مختلف قصیده «روباه وزاغ»در چهار سطح؛ آوایی(موسیقی داخلی وخارجی)، بلاغی(کارکردهای زیبایی شناسی) لایه نحوی وفکری در آثارچهار شاعر نامبرده را ارزیابی کند. بررسی متون شعری این شاعران نشان می دهد که همه آنها، جهت زیبا وجذاب جلوه دادن سروده خود به موسیقی درونی وبیرونی اهتمام ویزه داشته اند واز انواع تشبیهات واستعارات وجناس ها استفاده نموده اند. توجه به واج آرایی وضربآهنگ شعر در سروده سلیمان العیسی نسبت به سه شاعر دیگر، کمتر است ، شعر یغمائی،صابروعثمان جلال دارای ردیف وقافیه وآهنگین است وکودکان به راحتی قادر به حفظ آن هستند ولی سروده سلیمان العیسی به سبک شعر نو می باشد وضرباهنگ آن چندان ملموس نسیت. در لایه فکری، هدفشان تعلیم وتربیت ودوری از چاپلوسی وراستگویی کودکان می باشد.
پژوهشگران پرویز احمدزاده هوچ (نفر اول)، علی صیادانی (نفر دوم)، منوچهر دویران (نفر سوم)