مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پردازش تحلیلی اصل امامت در ...
عنوان پردازش تحلیلی اصل امامت در اشعار ابن هانی، شاعر شیعه اندلس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ابن هانی، امامت، تشیع، اصول عقیدتی
چکیده پژوهش حاضر تحلیل اشعار ابن هانی اندلسی از منظر دینی و عقیدتی است. ابن هانی، شاعر شیعه مذهب اندلس، زبان شعر خود را در راه عقیده و مذهب خود بکار بست و از آن به عنوان ابزاری برای بیان عقاید مذهبی خود استفاده کرد. پژوهش حاضر نشان می دهد که امامت رکن اصلی اصول عقیدتی تشیع است که ابن هانی در بخش مدحی قصائد خود به ذکر و تبین آن می پردازد؛ ارکان اصلی مطرح در باب امامت به این شکل قابل ترسیم است:1. ضرورت شناخت امام 2. علم به عالم غیب 3. شفاعت امام 4. رهبری جامعه 5. عدالت امام 6. گذشت و بخشش امام 7. ذات روحانی و فضائل ائمه(ع) 8. حقانیت ائمه و تأیید آنها در قرآن و دیگر کتب آسمانی9. ضرورت وجود امامان 10. علم به تأویل آیات قرآنی. نگارنده از روش توصیفی و تحلیلی برای تبیین دیگاه این شاعر در مورد اصل امامت و اصول عقیدتی مربوط به آن استفاده کرده است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)