مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوایی و آماری مقالات ...
عنوان تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تحلیل محتوا؛ آمار؛ میانگین عمر؛ دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد
چکیده در جستار حاضر به بررسی محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد پرداخته شده است. این دوفصلنامه یکی از مجلات معتبر در زمینۀ زبان و ادبیات عربی در ایران است. در این پژوهش به بررسی تعداد نویسندگان، مدارک آنها، میزان هم­تألیفی بین نویسندگان، مراکز و مؤسسات فعال در مجله و... پرداخته شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که این مجله با انتشار70 مقاله در 10 شماره، نظم انتشاراتی خود را رعایت نموده است. آمار مؤلفان حاکی از آن است که 8 مقاله به صورت انفرادی و 62 مقاله نیز با مشارکت گروهی نگاشته شده است که این امر یکی از نقاط قوّت مجله حاضر است. همچنین 44 مقاله از مقالات مشترک به صورت هم­دانشگاهی و 18 مقاله به صورت غیر هم­دانشگاهی تألیف شده است که شایسته است مجله تلاش خود را در بهبود این مشارکت مضاعف کند. فرامرز میرزایی و علی سلیمی با 4 مقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده اند. 12 مقاله نیز با مشارکت اعضای هیأت تحریریه نگاشته شده که میانگین 59/7 درصد را شامل می­شود که مقبول است. ادبیات داستانی و تحلیل اشعار حدود نیمی از موضوعات مقالات را به خود اختصاص داده است که بهتر است شماره­های مجله طبق موضوع خاص تدوین شود. در مجموع 1657 منبع به کار رفته که میانگین مورد استفاده برای هر مقاله 6/23 منبع است که میانگین مقبولی است؛ بیشتر این منابع کتاب هستند که بهتر است از منابع روزآمد یعنی مقاله، پایان نامه و ... نیز استفاده شود. همچنین میانگین عمری 76/55 درصد منابع، بالای 14 سال است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، مسعود باوان پوری (نفر دوم)، حکیمه رستمی (نفر سوم)