مهین حاجی زاده چقوشی

صفحه نخست /مهین حاجی زاده چقوشی
نام و نام خانوادگی مهین حاجی زاده چقوشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 1 (1399) 20-39
2 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال 9 (1399) 9-43
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 9 (1399) 95-111
4 ادب عربی 12 (1399) 23-45
5 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 1 (1398) 1
6 مشکوه ـ بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 3 (1398) 96-121
7 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 4 (1398) 19-27
8 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 2 (1398) 11-26
9 لسان مبین 1 (1398) 1-22
10 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی 9 (1398) 21-40
11 جستارهای ادب عربی اول (1398) 95-116
12 لسان مبین 10 (1398) 1-17
13 زبان و ادبیات عربی سال دهم (1398) 115-143
14 پژوهشنامه معارف قرآنی (دانشگاه علامه طباطبایی) 10 (1398) 159-183
15 پژوهشنامه نقد ادب عربی 2 (1398) 57-96
16 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 11 (1398) 147-163
17 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1398) 25-42
18 پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره 7 شماره 24 (1397) 67-80
19 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 2 (1397) 85-118
20 نقد ادب معاصر عربی 8 (1397) 1-26
21 لسان مبین 9 (1397) 49-79
22 نقد ادب معاصر عربی 12 (1396) 1-22
23 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 2 (1396) 9-32
24 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی سال 7 (1396) 9-26
25 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1395) 92-109
26 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 16 (1395) 85-106
27 مطالعات عرفانی 1 (1395) 99-132
28 پژوهشنامه نقد ادب عربی 1 (1395) 67-91
29 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) سال اول (1395) 9-38
30 نقد ادب معاصر عربی سال پنجم (1394) 103 131
31 لسان مبین سال 6 (1393) 16-92
32 جستارهای زبانی (مدرس سابق) (1393) 237-260
33 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی) (1393) 41-63
34 نقد ادب معاصر عربی (1392) 55-81
35 فصلنامه ادبیات شیعه/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (1392) 0
36 دراسات فی نقد الادب العربی (1391) 42212
37 بینات (1391) 33-23
38 پژوهشنامه علوی (1391) 90-67
39 ادب عربی (1391) 108-73
40 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1391) 133-162
41 نامشخص (1390) 25-41
42 پژوهش نامه علوی (1390) 41-25
43 فصلیه دراسات الادب المعاصر (1390) 47-25
44 لسان مبین (1390) 45
45 مجله علمی پژوهشی "پژوهش دینی ، شماره 22 ، بهار و تابستان 1390 " (1389) 191-167
46 همایش سفینه النجاه ، 1389 (1389) 202-185
47 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران (1389) 5
48 آفاق الحضاره الاسلامیه (1389) 97-81
49 قصلنامه دینی پزوهشی و کتاب شناسی قرانی (1389) 191-173
50 مجله تخخصی علوم قرآنی ندای تسنیم (1389) 16