مهین حاجی زاده چقوشی

صفحه نخست /مهین حاجی زاده چقوشی
نام و نام خانوادگی مهین حاجی زاده چقوشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 لسان مبین 10 (1398) 1-17
2 زبان و ادبیات عربی سال دهم (1398) 115-143
3 پژوهشنامه نقد ادب عربی 2 (1398) 57-96
4 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 11 (1398) 147-163
5 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1398) 25-42
6 پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره 7 شماره 24 (1397) 67-80
7 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 2 (1397) 85-118
8 نقد ادب معاصر عربی 8 (1397) 1-26
9 لسان مبین 9 (1397) 49-79
10 نقد ادب معاصر عربی 12 (1396) 1-22
11 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 2 (1396) 9-32
12 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی سال 7 (1396) 9-26
13 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1395) 92-109
14 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 16 (1395) 85-106
15 مطالعات عرفانی 1 (1395) 99-132
16 پژوهشنامه نقد ادب عربی 1 (1395) 67-91
17 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) سال اول (1395) 9-38
18 نقد ادب معاصر عربی سال پنجم (1394) 103 131
19 لسان مبین سال 6 (1393) 16-92
20 جستارهای زبانی (مدرس سابق) (1393) 237-260
21 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی) (1393) 41-63
22 نقد ادب معاصر عربی (1392) 55-81
23 فصلنامه ادبیات شیعه/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (1392) 0
24 دراسات فی نقد الادب العربی (1391) 42212
25 بینات (1391) 33-23
26 پژوهشنامه علوی (1391) 90-67
27 ادب عربی (1391) 108-73
28 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1391) 133-162
29 نامشخص (1390) 25-41
30 پژوهش نامه علوی (1390) 41-25
31 فصلیه دراسات الادب المعاصر (1390) 47-25
32 لسان مبین (1390) 45
33 مجله علمی پژوهشی "پژوهش دینی ، شماره 22 ، بهار و تابستان 1390 " (1389) 191-167
34 همایش سفینه النجاه ، 1389 (1389) 202-185
35 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران (1389) 5
36 آفاق الحضاره الاسلامیه (1389) 97-81
37 قصلنامه دینی پزوهشی و کتاب شناسی قرانی (1389) 191-173
38 مجله تخخصی علوم قرآنی ندای تسنیم (1389) 16