مهین حاجی زاده چقوشی

صفحه نخست /مهین حاجی زاده چقوشی
نام و نام خانوادگی مهین حاجی زاده چقوشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نقد ادب معاصر عربی 8 (1397) 1-26
2 لسان مبین 9 (1397) 49-79
3 نقد ادب معاصر عربی 12 (1396) 1-22
4 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 2 (1396) 9-32
5 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی سال 7 (1396) 9-26
6 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1395) 92-109
7 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 16 (1395) 85-106
8 مطالعات عرفانی 1 (1395) 99-132
9 پژوهشنامه نقد ادب عربی 1 (1395) 67-91
10 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) سال اول (1395) 9-38
11 نقد ادب معاصر عربی سال پنجم (1394) 103 131
12 لسان مبین سال 6 (1393) 16-92
13 جستارهای زبانی (مدرس سابق) (1393) 237-260
14 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی) (1393) 41-63
15 نقد ادب معاصر عربی (1392) 55-81
16 فصلنامه ادبیات شیعه/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (1392) 0
17 دراسات فی نقد الادب العربی (1391) 42212
18 بینات (1391) 33-23
19 پژوهشنامه علوی (1391) 90-67
20 ادب عربی (1391) 108-73
21 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1391) 133-162
22 نامشخص (1390) 25-41
23 پژوهش نامه علوی (1390) 41-25
24 فصلیه دراسات الادب المعاصر (1390) 47-25
25 لسان مبین (1390) 45
26 مجله علمی پژوهشی "پژوهش دینی ، شماره 22 ، بهار و تابستان 1390 " (1389) 191-167
27 همایش سفینه النجاه ، 1389 (1389) 202-185
28 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران (1389) 5
29 مجله آفاق الحضاره الاسلامیه پاییز و زمستان 1389 (1389) 97-81
30 قصلنامه دینی پزوهشی و کتاب شناسی قرانی (1389) 191-173
31 مجله تخخصی علوم قرآنی ندای تسنیم (1389) 16