جعفر امشاسفند

صفحه نخست /جعفر امشاسفند
جعفر امشاسفند
نام و نام خانوادگی جعفر امشاسفند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1397) 83-110