علی قهرمانی

صفحه نخست /علی قهرمانی
علي قهرماني
نام و نام خانوادگی علی قهرمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای حرفه ای / ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1398) 403-424
2 پژوهشنامه امامیه 1 (1398) 175-198
3 پژوهشنامه امامیه 1 (1398) 73-94
4 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1397) 225-251
5 پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره 6 (1397) 106-127
6 پژوهش های نهج البلاغه 1 (1397) 9-32
7 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1397) 83-110
8 روایت شناسی 1 (1396) 51-80
9 پژوهشنامه نقد ادب عربی 72 (1396) 123-151
10 پژوهش های قرآنی 22 (1396) 90-113
11 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن 35 (1396) 141-166
12 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران السنة الثالثة عشر (1396) 145-168
13 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 9 (1396) 23-36
14 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 32 (1396) 178-188
15 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 32 (1396) 155-166
16 فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی 4 (1395) 92-109
17 فصلنامه النداء 34 (1395) 22-43
18 فصلنامه النداء - (1395) 16