حمید ولی زاده

صفحه نخست /حمید ولی زاده
نام و نام خانوادگی حمید ولی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب عربی 16 (1403) 23-45
2 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 14 (1402) 91-118
3 ادب عربی - (1402) -
4 زن در فرهنگ و هنر 1 (1402) 1-20
5 پژوهشنامه نقد ادب عربی 1 (1402) 131-166
6 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1401) 1-20
7 لسان مبین 14 (1401) 29-47
8 پژوهش ادبیات معاصر جهان 1 (1401) 538-569
9 آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 1 (1400) 62-82
10 پژوهشنامه نقد ادب عربی 10 (1400) 125-150
11 نقد ادب معاصر عربی 11 (1400) 12--151
12 زبان و ادبیات عربی 12 (1399) 146-169
13 پژوهشنامه نقد ادب عربی 77 (1399) 65-90
14 روایت شناسی 1 (1399) 429-461
15 ادب عربی 12 (1399) 23-45
16 ادبیات تطبیقی 1 (1395) 293-314
17 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1393) 121-146
18 دراسات الادب المعاصر 1 (1393) 305-342
19 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
20 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1393) 91-120
21 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب (1392) 87-72
22 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی (1392) 215-237
23 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (1392) 0
24 ادبیات شیعه (1392) 0