حمید ولی زاده

صفحه نخست /حمید ولی زاده
نام و نام خانوادگی حمید ولی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات تطبیقی 1 (1395) 293-314
2 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1393) 121-146
3 فصلیه دراسات الادب المعاصر 1 (1393) 305-342
4 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
5 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1393) 91-120
6 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب (1392) 87-72
7 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی (1392) 215-237
8 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (1392) 0
9 ادبیات شیعه (1392) 0