شورای پژوهشی گروه کشاورزی گیاهپزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه کشاورزی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 ناهید واعظ عضو عادی
2 داود محمدی رئیس شورا
3 وحید فلاح زاده ممقانی عضو عادی
4 پریسا لطف الهی عضو عادی
5 ناصر عیوضیان کاری عضو عادی
6 اکبر شیرزاد عضو عادی
7 سولماز عظیمی عضو عادی
8 علی مهرور عضو عادی
9 لاله پرویز عضو عادی
10 شلاله مصلحی عضو عادی
11 علیرضا علیزاده عضو عادی