ناهید واعظ

صفحه نخست /ناهید واعظ
ناهيد واعظ
نام و نام خانوادگی ناهید واعظ
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای حرفه ای / حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 12 (1402) 28-41
2
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 11 (1401) 158-171
3
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 190 (2022) 1-10
4 نامه انجمن حشره شناسی ایران 41 (1400) 281-300
5 دانش بیماری شناسی گیاهی 1 (1399) 27-41
6 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9 (1399) 29-45
7 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9 (1399) 45-60
8
Journal of Plant Protection Research 60 (2020) 161-175
9
Journal of Crop Protection 9 (2020) 275-283
10
Egyptian Journal of Biological Pest Control 30 (2020) 1-10
11 نامه انجمن حشره شناسی ایران 39 (1398) 165-184
12 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 8 (1398) 71-95
13 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 305-317
14 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7 (1397) 145- 162
15
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 11 (2017) 21-30
16
Journal of Agricultural Science and Technology 18 (2016) 1267-1278
17 دانش گیاه پزشکی ایران 45 (1394) 279- 288
18 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1393) 31-40