علی مهرور

صفحه نخست /علی مهرور
علي مهرور
نام و نام خانوادگی علی مهرور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاه پزشکی - حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Persian journal of acarology 12 (2023) 403–415
2
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 1185–1194
3
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 11 (1401) 158-171
4
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 27 (2022) 1687–1701
5
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 190 (2022) 1-10
6 نامه انجمن حشره شناسی ایران 41 (1400) 281-300
7
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 25 (2022) 101894
8 نامه انجمن حشره شناسی ایران 40 (1399) 421-433
9
Journal of Crop Protection 10 (2021) 271-279
10 دانش گیاه پزشکی ایران 51 (1399) 195-207
11
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 130 (2020) 129-132
12
Journal of Crop Protection 7 (2018) 303-314
13 تحقیقات آفات گیاهی – دانشگاه گیلان 8 (1397) 1-14
14
Acta Entomologica Sinica 61 (2018) 331-339
15
Biologia (Poland) https://doi.org/10.2478/s11756-018-0019-4 (2018) https://doi.org/10.2
16
Journal of Insect Biodiversity and Systematics- انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس 3 (1396) 141-151
17 (فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی) Iranian Journal of Entomological Research 9 (1396) 89-107
18
نامه انجمن حشره شناسی ایران 36 (1395) 137-146
19 پژوهش های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) 4 (1394) 27-41
20
Munis Entomology and Zoologyl 11 (2016) 90-95
21 (فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی) Iranian Journal of Entomological Research 7 (1394) 1-15
22 (فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی) Iranian Journal of Entomological Research (1393) 305-315
23 (فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی) Iranian Journal of Entomological Research (1392) 178-167
24 دانش کشاورزی و تولید پایدار (1392) 212-193
25 ISSN: 2251-7448 مجله ی حشره شناسی گیاهان زراعی (1392) 86-75
26
African Journal of Agricultural Research ISSN: 1991-637X (2014) 4161-4157
27
Journal of Economic Entomology ISSN: 0022-0493 (2014) 645-638
28 (فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی) Iranian Journal of Entomological Research 5 (1392) 183-193
29
Acta Entomologica Sinica (2013) 1234-1229
30
Acta Entomologica Sinica (2013) 714-708
31
Jordan Journal of Biological Sciences (2013) 20- 17
32
Archives Of Phytopathology And Plant Protection (2013) 435- 423
33
Archives Of Phytopathology And Plant Protection (2013) 841-848
34
Acta Entomologica Sinica (2012) 1288- 1282
35 آفات و بیماریهای گیاهی (1391) 100-99
36
Journal of Plant Protection Research (2012) 358 -353
37
Journal of Insect Science (2012) 100
38 مجله ی حشره شناسی گیاهان زراعی (1391) 56-45