لاله پرویز

صفحه نخست /لاله پرویز
نام و نام خانوادگی لاله پرویز
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Crop Health 76 (2024) 1-13
2
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 211 (2024) 1-14
3 جغرافیای طبیعی 16 (1402) 61-76
4 هواشناسی کشاورزی 11 (1402) 48-63
5
WATER RESOURCES MANAGEMENT https://doi.org/10.1007/s11269-023-03528-7 (2023) https://doi.org/10.1
6
Idojaras 127 (2023) 55-76
7 تحقیقات کاربردی خاک 10 (1401) 117-129
8 مهندسی آبیاری و آب ایران 12 (1401) 284-302
9 تحقیقات کاربردی خاک 9 (1400) 88-101
10 جغرافیای طبیعی 13 (1400) 1-19
11 نیوار 45 (1400) 137-150
12 حفاظت منابع آب و خاک 10 (1399) 43-54
13
Polish Journal of Soil Science 53 (2020) 97-116
14
Journal of Agricultural Science and Technology 22 (2020) 563-578
15 مهندسی آبیاری و آب ایران 10 (1398) 122-135
16
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 24 (2019) 1-13
17 اکوهیدرولوژی 6 (1398) 491-479
18 تولید گیاهان زراعی یازدهم (1397) 11-26
19 حفاظت منابع آب و خاک 8 (1397) 11-23
20 حفاظت منابع آب و خاک 8 (1397) 105-116
21
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO C BIOLOGIA 73 (2018) 7-18
22
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO C BIOLOGIA 72 (2018) 29-40
23 پژوهشهای زراعی ایران 16 (1397) 807-819
24
Agriculture and Forestry 64 (2018) 121-136
25 آب و خاک 31 (1396) 1290-1301
26 تحقیقات کاربردی خاک 5 (1396) 66-80
27 اکوهیدرولوژی 4 (1396) 345-355
28
Agriculture and Forestry 63 (2017) 235-248
29
Brazilian Journal of Botany 40 (2017) 41-48
30 هواشناسی کشاورزی 4 (1395) 55-67
31
Agriculture and Forestry 62 (2016) 305-324
32 تحقیقات جغرافیایی 30 (1394) 102-116
33 فصلنامه منابع آب و توسعه - IBWRD 2 (1393) 129-138
34
Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 4 (2014) 23-28