داود محمدی

صفحه نخست /داود محمدی
داود محمدي
نام و نام خانوادگی داود محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 11 (1402) 95-113
2 پژوهش های حفاظت گیاهان ایران 37 (1402) 4363-379
3 پژوهش های حفاظت گیاهان ایران 37 (1402) 259-273
4 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 12 (1402) 353-362
5 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 12 (1402) 123-240
6 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 3 (1401) 17-32
7
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 25 (2022) 101874
8 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 3 (1400) 1-14
9 نامه انجمن حشره شناسی ایران 1 (1400) 41-54
10
Biological Control 160 (2021) 104690
11 نامه انجمن حشره شناسی ایران 4 (1399) 339-357
12 نامه انجمن حشره شناسی ایران 40 (1399) 421-433
13
CROP PROTECTION 143 (2021) 105543
14
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 130 (2020) 129-132
15 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9 (1399) 89-105
16 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 8 (1398) 1-13
17
NEMATOLOGY 21 (2019) 393-300
18 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 8 (1398) 71-95
19 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 8 (1398) 13-25
20 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7 (1397) 133-144
21 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7 (1397) 145- 162
22 نامه انجمن حشره شناسی ایران 1 (1397) 31-45
23
Biological Control 0 (2018) 18-23
24
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 1-15
25
Journal of Crop Protection 6 (2017) 497-511
26 نامه انجمن حشره شناسی ایران 1 (1396) 135-150
27
NEMATOLOGY 2 (2017) 225-235
28 پژوهش های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) 5 (1395) 170-182
29
Munis Entomology and Zoologyl 11 (2016) 26-32
30
Munis Entomology and Zoologyl 11 (2016) 114-122
31
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 18 (2015) 117-121
32
Entomofauna 15 (2014) 209-216
33
Munis Entomology and Zoologyl 2 (2014) 633-624
34
Calodema ISSN: 1448-5532 (2013) 42186
35
Calodema ISSN: 1448-5532 (2013) 42186