وحید فلاح زاده ممقانی

صفحه نخست /وحید فلاح زاده ممقانی
وحيد فلاح زاده ممقاني
نام و نام خانوادگی وحید فلاح زاده ممقانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای حرفه ای / بیماری شناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 8 (1398) 95-106
2 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 7 (1397) 75-84
3 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 6 (1396) 343-361
4 دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) 47 (1395) 277-292
5 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 4 (1395) 113-123
6 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 5 (1395) 31-39
7 بیماریهای گیاهی 1 (1395) 1-17
8 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 4 (1394) 13-22