وحید فلاح زاده ممقانی

صفحه نخست /وحید فلاح زاده ممقانی
وحيد فلاح زاده ممقاني
نام و نام خانوادگی وحید فلاح زاده ممقانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Egyptian Journal of Biological Pest Control 33 (2023) 1-8
2
Rhizosphere 25 (2022) 100654
3 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 9 (1400) 93-101
4
Biological Control 154 (2021) 104505
5
FOLIA MICROBIOLOGICA 65 (2020) 705-719
6
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 8 (1398) 95-106
7 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 7 (1397) 75-84
8 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 6 (1396) 343-361
9 دانش گیاه پزشکی ایران 47 (1395) 277-292
10 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 4 (1395) 113-123
11 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 5 (1395) 31-39
12 بیماریهای گیاهی 1 (1395) 1-17
13 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 4 (1394) 13-22
14
PLANT CELL 6 (2013) 2330–2340