شلاله مصلحی

صفحه نخست /شلاله مصلحی
شلاله مصلحي
نام و نام خانوادگی شلاله مصلحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی - نماتد شناسی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک