شلاله مصلحی

صفحه نخست /شلاله مصلحی
شلاله مصلحي
نام و نام خانوادگی شلاله مصلحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی - نماتد شناسی گیاهی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 گیاه پزشکی 46 (1402) 71-89
2
ZOOTAXA 5293 (2023) 74-94
3
Egyptian Journal of Biological Pest Control 33 (2023) 1-8
4
Egyptian Journal of Biological Pest Control 31 (2021) 1-11
5 دانش بیماری شناسی گیاهی 1 (1399) 27-41
6 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9 (1399) 45-60
7 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 7 (1398) 321-332
8 ایمنی زیستی 11 (1397) 1-8
9
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 7 (2015) 80-89