اکبر شیرزاد

صفحه نخست /اکبر شیرزاد
نام و نام خانوادگی اکبر شیرزاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Mycologia Iranica 2 (2023) 65–53
2 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 12 (1402) 1-16
3 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 12 (1402) 111-121
4
Egyptian Journal of Biological Pest Control 33 (2023) 1-8
5 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 4 (1401) 43-61
6
Mycologia Iranica 8 (2021) 1-9
7 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 9 (1400) 93-101
8 گیاه پزشکی 44 (1400) 95-111
9
Egyptian Journal of Biological Pest Control 31 (2021) 1-11
10
Biological Control 154 (2021) 104505
11
کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 8 (1398) 95-106
12 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 8 (1398) 13-25
13 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 7 (1397) 75-84
14 دانش گیاه پزشکی ایران 47 (1395) 277-292
15
Acta Biologica Szegediensis 60 (2016) 119-127
16 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 5 (1395) 97-110
17 بیماریهای گیاهی 1 (1395) 1-17
18 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 5 (1395) 14-1
19 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 5 (1395) 103-115
20
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 31 (2015) 1993-2001
21 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 4 (1394) 71-79
22 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 4 (1394) 23-36
23 مهار زیستی در گیاه پزشکی 3 (1394) 45-56
24
Res. on Crops ISSN: 0972-3226 (2013) 1099-1095
25
PLANT PATHOLOGY (2012) 621-628
26
PLANT PATHOLOGY (2012) 42248
27
ieice (2011) 379-372