ناصر عیوضیان کاری

صفحه نخست /ناصر عیوضیان کاری
ناصر عيوضيان كاري
نام و نام خانوادگی ناصر عیوضیان کاری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های حفاظت گیاهان ایران 37 (1402) 4363-379
2 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 12 (1402) 123-240
3
ZOOTAXA 5293 (2023) 74-94
4 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 3 (1401) 17-32
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE 0 (2022) 0
6
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 25 (2022) 101874
7 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 3 (1400) 1-14
8 نامه انجمن حشره شناسی ایران 1 (1400) 41-54
9
Biological Control 160 (2021) 104690
10 نامه انجمن حشره شناسی ایران 4 (1399) 339-357
11 نامه انجمن حشره شناسی ایران 40 (1399) 421-433
12
Journal of Crop Protection 10 (2021) 271-279
13
CROP PROTECTION 143 (2021) 105543
14
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 130 (2020) 129-132
15 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 9 (1399) 89-105
16 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 8 (1398) 1-13
17
NEMATOLOGY 21 (2019) 393-300
18
Biological Control 0 (2018) 18-23
19
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 1-15
20 تحقیقات آفات گیاهی – دانشگاه گیلان 8 (1397) 1-14
21
Acta Entomologica Sinica 61 (2018) 331-339
22
Journal of Crop Protection 6 (2017) 497-511
23 نامه انجمن حشره شناسی ایران 1 (1396) 135-150
24
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 145 (2017) 62-67
25
NEMATOLOGY 2 (2017) 225-235
26
نامه انجمن حشره شناسی ایران 36 (1395) 113-121
27
Munis Entomology and Zoologyl 11 (2016) 52-62
28
Persian journal of acarology 4 (2015) 245–247
29
ieice (2011) 379-372
30
نامه انجمن حشره شناسی ایران (1389) 51- 39