سولماز عظیمی

صفحه نخست /سولماز عظیمی
سولماز عظيمي
نام و نام خانوادگی سولماز عظیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
نامه انجمن حشره شناسی ایران 44 (1403) 163−169
2
Scientific Reports 13 (2023) 1-10
3
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 107 (2023) 107-115
4 دانش گیاه پزشکی ایران 54 (1402) 19-31
5
Insects 14 (2023) https://doi.org/ 10.
6 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 12 (1402) 28-41
7 دانش گیاه پزشکی ایران 53 (1401) 283-294
8
نامه انجمن حشره شناسی ایران 42 (1401) 231-248
9
Persian journal of acarology 11 (2022) 309–322
10 مهار زیستی در گیاه پزشکی 9 (1400) 39-50
11
Persian journal of acarology 10 (2021) 205–221
12 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 10 (1399) 1-17
13 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 203-215
14
CANADIAN ENTOMOLOGIST 16 (2020) 309–315
15
Toxin Reviews 39 (2020) 1-13
16
Persian journal of acarology 9 (2020) 129–139
17
Persian journal of acarology 9 (2020) 161–171
18 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 305-317
19
گیاه پزشکی 41 (1397) 59-72
20 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 6 (1397) 333-341
21 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) 247-259
22 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 5 (1396) 143-153
23
Arthropods 5 (2016) 87-96
24 تحقیقات آفات گیاهی – دانشگاه گیلان 6 (1395) 75-86
25
Arthropods 5 (2016) 44-55
26
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 6 (2015) 380-388