پریسا لطف الهی

صفحه نخست /پریسا لطف الهی
پريسا لطف الهي
نام و نام خانوادگی پریسا لطف الهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 29 (2024) 618–630
2
نامه انجمن حشره شناسی ایران 44 (1403) 163−169
3
Persian journal of acarology 13 (2024) 169–176
4
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 29 (2024) 400–410
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY https://doi.org/10.1080/01647954.2024.2319855 (2024) https://doi.org/10.1
6
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 29 (2024) 214–228
7
Persian journal of acarology 13 (2024) 21–28
8
Persian journal of acarology 12 (2023) 581–586
9
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 107 (2023) 107-115
10
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 1429–1446
11 دانش گیاه پزشکی ایران 54 (1402) 19-31
12
Persian journal of acarology 12 (2023) 385–392
13
Persian journal of acarology 12 (2023) 403–415
14
Persian journal of acarology 12 (2023) 431–438
15
Insects 14 (2023) https://doi.org/ 10.
16
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 1185–1194
17
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 1080–1094
18
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 876–887
19
Insects 14 (2023) 1-15
20
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 185–194
21
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 28 (2023) 309-321
22
Persian journal of acarology 12 (2023) 81-89
23
نامه انجمن حشره شناسی ایران 42 (1401) 231-248
24
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 27 (2022) 1687–1701
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY DOI: 10.1080/01647954.2022.2075924 (2022) DOI: 10.1080/0164795
26
Persian journal of acarology 11 (2022) 309–322
27
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 27 (2022) 625–633
28
Persian journal of acarology 10 (2021) 205–221
29
Persian journal of acarology 10 (2021) 111-119
30
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 25 (2020) 2131–2146
31 دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 203-215
32
Persian journal of acarology 9 (2020) 327–339
33
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 25 (2020) 1178–1187
34
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 25 (2020) 1169–1177
35
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 25 (2020) 963–973
36
Persian journal of acarology 9 (2020) 129–139
37
Persian journal of acarology 9 (2020) 161–171
38
ACAROLOGIA 60 (2020) 243-253
39
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY 23 (2019) 186-195
40
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 24 (2019) 1769–1782
41
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 24 (2019) 1394–1405
42
Persian journal of acarology 8 (2019) 117-124
43
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 1217–1226
44
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 748-756
45
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 477–488
46
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 23 (2018) 305–313
47
Biologia (Poland) https://doi.org/10.2478/s11756-018-0019-4 (2018) https://doi.org/10.2
48
Biologia - Section Zoology 72 (2017) 1181—1184
49
Linzer biologische Beiträge 49 (2017) 1335-1342
50
Persian journal of acarology 6 (2017) 259–267
51
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 22 (2017) 1167–1180
52
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 41 (2017) 630-637
53
Persian journal of acarology 6 (2017) 183–192
54
ACAROLOGIA 57 (2017) 731-745
55
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 43 (2017) 435-443
56
Persian journal of acarology 6 (2017) 25-30
57 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 14 (1395) 73-76
58
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 42 (2016) 229–234
59
Persian journal of acarology 5 (2016) 143–146
60
Persian journal of acarology 5 (2016) 153–158
61
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 21 (2016) 367–374
62
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 20 (2015) 410–422
63
Persian journal of acarology 4 (2015) 245–247
64
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 41 (2015) 283–289
65
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA XCVII (2014) 51-61
66
ZOOTAXA 3861 (2014) 76-85
67
ZooKeys 426 (2014) 17-27
68
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 40 (2014) 225–229