علیرضا علیزاده

صفحه نخست /علیرضا علیزاده
عليرضا عليزاده
نام و نام خانوادگی علیرضا علیزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Mycologia Iranica 2 (2023) 65–53
2 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 12 (1402) 1-16
3
Mycologia Iranica 10 (2023) 46-61
4 دانش گیاه پزشکی ایران 53 (1401) 283-294
5 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 4 (1401) 43-61
6
MYCOLOGIA 1 (2022) 1-26
7
Mycologia Iranica 8 (2021) 1-9
8
PLoS Genetics 15 (2021) 1-27
9
PERSOONIA 1 (2021) 251– 409
10 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 10 (1399) 1-17
11
Mycologia Iranica 6 (2019) 41-47
12 دانش گیاه پزشکی ایران 49 (1397) 187-201
13
STUDIES IN MYCOLOGY https://doi.org/10.1016/j.simyco.2018.04.001. (2018) 1-46
14
Mycologia Iranica 1 (2018) 13-28
15 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6 (1396) 37-59
16
Mycologia Iranica 2 (2015) 139-140
17
Mycologia Iranica 3 (2015) 95-109