علیرضا علیزاده

صفحه نخست /علیرضا علیزاده
عليرضا عليزاده
نام و نام خانوادگی علیرضا علیزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی
وبسایت
پست الکترونیک