شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

 نام عضوسمت در شورا
1 غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی مدیرگروه
2 پیمان یارمحمدزاده عضو عادی
3 سیروس اسدیان عضو عادی
4 ابوالفضل فرید عضو عادی
5 روح اله مهدیون عضو عادی
6 جواد مصرآبادی عضو عادی
7 رامین حبیبی عضو عادی
8 ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی عضو عادی
9 بهبود یاری قلی عضو عادی
10 عیسی برقی عضو عادی
11 محسن رفیعی عضو عادی
12 ژیرو ژیرو تستی
13 جعفر بهادری خسروشاهی عضو عادی