شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم تربیتی

 نام عضوسمت در شورا
1 بهبود یاری قلی مدیرگروه
2 پیمان یارمحمدزاده عضو عادی
3 سیروس اسدیان عباس بلاغی عضو عادی
4 ابوالفضل فرید عضو عادی
5 روح اله مهدیون عضو عادی
6 موسی پیری عضو عادی
7 جواد مصرآبادی عضو عادی
8 تقی زوار عضو عادی
9 رامین حبیبی عضو عادی
10 ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی عضو عادی
11 غلامرضا گل محمدنژاد بهرامی عضو عادی
12 عیسی برقی عضو عادی
13 سیاوش شیخعلی زاده عضو عادی
14 محسن رفیعی عضو عادی