شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق اسلامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه فقه و حقوق ...

سلام با توجه به نظرات استاد راهنما واستاد مشاور و داور محترم پایان نامه قابل دفاع است

 نام عضوسمت در شورا
1 محمدعلی محب الرحمان عضو عادی
2 شفیع عباسی اصل رئیس شورا
3 محمد امین فرد عضو عادی
4 محمد ابراهیم نژاد عضو عادی
5 رضا دهقان نژاد عضو عادی
6 سیف اله احدی عضو عادی
7 ژیرو ژیرو تست