محمد ابراهیم نژاد

صفحه نخست /محمد ابراهیم نژاد
نام و نام خانوادگی محمد ابراهیم نژاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه فقه و حقوق اسلامی
تحصیلات تحصیلات حوزوی / فقه و اصول
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فقه و حقوق اسلامی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز 1 (1395) 1-28
2
پژوهش های قرآن و حدیث 1 (1395) 1-21