سیف اله احدی

صفحه نخست /سیف اله احدی
نام و نام خانوادگی سیف اله احدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه فقه و حقوق اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد 4 (1396) 9-30
2 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسیها سابق) ـ دانشگاه تهران 1 (1396) 7-31
3 پژوهشهای فقهی 4 (1394) 881-906
4 مطالعات زن و خانواده (مطالعات زنان سابق) 1 (1394) 7-35