محمد امین فرد

صفحه نخست /محمد امین فرد
نام و نام خانوادگی محمد امین فرد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه فقه و حقوق اسلامی
تحصیلات دکترای حرفه ای / فقه و مبانی حقوق اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک