شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالاحد غیبی معاون دانشکده
2 پرویز احمدزاده هوچ رییس دانشکده
3 رؤیا منصفی مدیر گروه زبان
4 یدالله نصراللهی عضو عادی
5 علی صیادانی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
6 مهدی حسین زاده عضو عادی
7 جعفر امشاسفند مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
8 ویدا دستمالچی مدیر گروه زبان فارسی