ویدا دستمالچی

صفحه نخست /ویدا دستمالچی
ويدا دستمالچي
نام و نام خانوادگی ویدا دستمالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات عرفانی 1 (1402) 1-30
2 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 31 (1402) 135-162
3 پژوهشنامه ادبیات داستانی 10 (1400) 65-84
4 جستارهای ادبی 213 (1400) 25-44
5 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 16 (1399) 185-159
6 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 4 (1397) 186-206
7 ادبیات عرفانی 9 (1397) 7-21
8 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
9 فنون ادبی دوره7 (1394) 33-46
10 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239