یدالله نصراللهی

صفحه نخست /یدالله نصراللهی
نام و نام خانوادگی یدالله نصراللهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 1 (1397) 240 ـ221
2 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 1 (1396) 269 ـ 295
3 فنون ادبی 1 (1395) 201-214
4 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن 1 (1395) 201-226
5 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 201 ـ 218
6 فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل 1 (1394) 33-47
7 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) (1393) 213-226
8 یدالله نصراللهی و کلثوم خدادوست (1392) 23-36
9 زبان و ادب فارسی 1 (1392) 137 ـ162
10 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد (1391) 129-26
11 علامه (1391) 154-141
12 A Journal of oriental studies 10 (2012) 132-123
13 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) (1389) 334-327
14 Dogu arastirmal aria (2011) 152-143
15 مطالعات شهریارپژوهی 1 (1385) 145 ـ 179