مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گزارش انتقادی جریان شناسی های ...
عنوان گزارش انتقادی جریان شناسی های شعر معاصر فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شعرمعاصر،نقد،جریان شناسی،مکتب های ادبی
چکیده پس از انقلاب ادبی نیما، جریان‎ها و شاخه های متعددی از شعر نیمایی منشعب شد که گاهی رنگ نحله ها و مکاتب ادبی غربی نیز به خود گرفت. به تبع گسترش جریان ها و نحله های ادبی، مطالعات و نقدهای گوناگونی دربارۀ آن ها صورت پذیرفت. باتوجه به تعدد منابع موجود در حوزة جریان شناسی شعر معاصر، نقد و بررسی آن‎ها و مقایسة دایرة مطالعات نویسندگان هر کدام، به درک غثّ و سمین آثار چاپ شده، کمک خواهد کرد. در این مقاله که به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و به شکل مقایسۀ آثار، تدوین شده است، سعی کرده‏ایم کتاب های حوزۀ جریان شناسی شعر را به نقد بگذاریم و هر یک از کتاب‎ها را در مقایسه با یکدیگر و نیز در بررسی تحلیلی هر جریان، بسنجیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکاپوها در تبیین تحولات شعر معاصر، اگرچه بسیار سودمند بوده است، در بعضی از آن‎ها اشکالات اساسی دیده می‎شود. بسیاری از مطالعات جریان شناسی، در حد گزاره ای توضیحی از یک جریان شعری تقلیل پیدا کرده است و در بهترین حالت برخی از منتقدین به نقد شعر و تفسیر جریان های شعری پرداخته اند. فقدان معیار و ملاک مشخص در دسته بندی شاعران در جریان‎ها و حتی نام گذاری جریان‎ها و عدم دسته بندی زمانی شفاف برای سبک شعری معاصر، موجب آشفتگی در بعضی از تقسیم بندی‎ها شده است.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)، یدالله نصراللهی (نفر دوم)، نورالدین پیدا (نفر سوم)