رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
2 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
3 آینه میراث اول (1396) 71-103
4 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
5 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
6 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
7 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
8 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) 33-58
9 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 14 (1395) 183-202
10 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
11 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
12 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
13 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
14 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
15 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
16 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
17 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
18 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
19 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
20 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
21 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
22 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
23 journal of orintal studies (2011) 142-125
24 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
25 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
26 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1389) 174-151
27 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
28 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
29 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
30 Orriental studies (2010) 112-101
31 نامشخص (1389) 75-55
32 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
33 نامه پارسی (1389) 96
34 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
35 فصلنامه نقد ادبی (1388) 73-110
36 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
37 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
38 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20