رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره 3، شماره 1 - فروردین 1403 (1403) صفحه 168-204
2 زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره 8، پیاپی 15 (1402) صفحه 93-113
3 تاریخ ادبیات 1 (1402) 107-131
4 ادبیات عرفانی دوره 15، شماره 34 پاییز 1402 آبان 1402 (1402) صفحه 101-139
5 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1401) 181_211
6 کهن نامه ادب پارسی سال 13 ، ،پاییز و زمستان 1401 (1401) 185 - 212
7 نقد ادبی ـ مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس جلد 15 (1401) صفحات 191-153
8 کهن نامه ادب پارسی 1 (1400) 295 -334
9 زبان فارسی و گویش های ایرانی 1 (1399) 51 -77
10 پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران 3 (1399) صص 93 -106
11 تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی دوره12 ،پیاپی شماره44 ،تابستان1399 ،صص13-42 (1399) صص13-42
12 ادبیات و زبان های محلی ایران زمین سال ششم، شماره یکم (1399) 89-108
13 متن شناسی ادب فارسی 2 (1398) 1-23
14 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 11 (1398) 1-38
15 نامه فرهنگستان نامه فرهنگستان، سال هفدهم شماره 9 (پیاپی 68، پاییز (1398) 95-121
16 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم (1398) 227-257
17 کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی (کاوشنامه سابق) 4 (1397) 207-245
18 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19 (1397) 129 - 160
19 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 10 (1397) صفحه 1-28
20 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) سال 71 (1397) صص 185-212
21 ادبیات عرفانی 9 (1397) 7-21
22 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
23 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
24 کهن نامه ادب پارسی سال هشتم (1396) 77-106
25 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
26 متن شناسی ادب فارسی 3 (1396) 81-96
27 آینه میراث اول (1396) 71-103
28 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
29 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
30 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
31 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
32 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
33 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 183-202
34 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
35 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
36 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
37 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
38 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
39 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
40 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
41 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
42 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
43 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
44 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
45 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
46 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
47 journal of orintal studies (2011) 142-125
48 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
49 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
50 پژوهشنامه ادب غنایی (1389) 174-151
51 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
52 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
53 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
54 Orriental studies (2010) 112-101
55 نامشخص (1389) 75-55
56 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
57 نامه پارسی (1389) 96
58 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
59 نقد ادبی (1388) 73-110
60 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
61 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
62 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20