رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) 9 (1397) 7-21
2 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
4 کهن نامه ادب پارسی سال هشتم (1396) 77-106
5 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
6 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
7 آینه میراث اول (1396) 71-103
8 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
9 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
10 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
11 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
12 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
13 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 14 (1395) 183-202
14 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
15 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
16 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
17 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
18 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
19 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
20 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
21 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
22 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
23 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
24 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
25 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
26 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
27 journal of orintal studies (2011) 142-125
28 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
29 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
30 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1389) 174-151
31 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
32 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
33 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
34 Orriental studies (2010) 112-101
35 نامشخص (1389) 75-55
36 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
37 نامه پارسی (1389) 96
38 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
39 فصلنامه نقد ادبی (1388) 73-110
40 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
41 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
42 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20