رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم (1398) 227-257
2 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19 (1397) 129 - 160
3 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 10 (1397) صفحه 1-28
4 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) سال 71 (1397) صص 185-212
5 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) 9 (1397) 7-21
6 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
7 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
8 کهن نامه ادب پارسی سال هشتم (1396) 77-106
9 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
10 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
11 آینه میراث اول (1396) 71-103
12 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
13 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
14 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
15 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
16 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
17 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان 14 (1395) 183-202
18 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
19 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
20 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
21 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
22 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
23 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
24 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
25 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
26 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
27 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
28 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
29 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
30 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
31 journal of orintal studies (2011) 142-125
32 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
33 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
34 پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان (1389) 174-151
35 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
36 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
37 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
38 Orriental studies (2010) 112-101
39 نامشخص (1389) 75-55
40 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
41 نامه پارسی (1389) 96
42 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
43 فصلنامه نقد ادبی (1388) 73-110
44 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
45 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
46 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20