رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان فارسی و گویش های ایرانی 1 (1399) 51 -77
2 تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی دوره12 ،پیاپی شماره44 ،تابستان1399 ،صص13-42 (1399) صص13-42
3 ادبیات و زبان های محلی ایران زمین سال ششم، شماره یکم (1399) 89-108
4 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 2 (1398) 1-23
5 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 11 (1398) 1-38
6 نامه فرهنگستان نامه فرهنگستان، سال هفدهم شماره 9 (پیاپی 68، پاییز (1398) 95-121
7 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم (1398) 227-257
8 کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی (کاوشنامه سابق) 4 (1397) 207-245
9 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19 (1397) 129 - 160
10 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 10 (1397) صفحه 1-28
11 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) سال 71 (1397) صص 185-212
12 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) 9 (1397) 7-21
13 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
14 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
15 کهن نامه ادب پارسی سال هشتم (1396) 77-106
16 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
17 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
18 آینه میراث اول (1396) 71-103
19 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
20 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
21 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
22 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
23 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
24 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 183-202
25 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
26 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
27 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
28 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
29 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
30 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
31 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
32 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
33 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
34 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
35 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
36 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
37 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
38 journal of orintal studies (2011) 142-125
39 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
40 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
41 پژوهشنامه ادب غنایی (1389) 174-151
42 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
43 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
44 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
45 Orriental studies (2010) 112-101
46 نامشخص (1389) 75-55
47 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
48 نامه پارسی (1389) 96
49 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
50 نقد ادبی (1388) 73-110
51 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
52 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
53 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20