رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1401) 181_211
2 کهن نامه ادب پارسی سال 13 ، ،پاییز و زمستان 1401 (1401) 185 - 212
3 کهن نامه ادب پارسی 1 (1400) 295 -334
4 زبان فارسی و گویش های ایرانی 1 (1399) 51 -77
5 پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران 3 (1399) صص 93 -106
6 تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی دوره12 ،پیاپی شماره44 ،تابستان1399 ،صص13-42 (1399) صص13-42
7 ادبیات و زبان های محلی ایران زمین سال ششم، شماره یکم (1399) 89-108
8 متن شناسی ادب فارسی 2 (1398) 1-23
9 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 11 (1398) 1-38
10 نامه فرهنگستان نامه فرهنگستان، سال هفدهم شماره 9 (پیاپی 68، پاییز (1398) 95-121
11 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم (1398) 227-257
12 کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی (کاوشنامه سابق) 4 (1397) 207-245
13 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 19 (1397) 129 - 160
14 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 10 (1397) صفحه 1-28
15 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) سال 71 (1397) صص 185-212
16 ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق) 9 (1397) 7-21
17 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
18 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم (1397) 255-276
19 کهن نامه ادب پارسی سال هشتم (1396) 77-106
20 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
21 متن شناسی ادب فارسی 3 (1396) 81-96
22 آینه میراث اول (1396) 71-103
23 مطالعات آسیای صغیر 2 (1396) 47-68
24 مطالعات شهریارپژوهی 4 (1396) 163-174
25 نامه فرهنگستان 2 (1395) 47-68
26 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هشتم (1395) 31-56
27 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال دهم (1395) صص 58 -33
28 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 183-202
29 Şarkiyat Mecmuası 1 (2016) 225-246
30 ادب پژوهی (دانشگاه گیلان) 1 (1394) 37-59
31 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان سال چهاردهم (1394) 229-250
32 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
33 ادیان و عرفان (مقالات و بررسیها سابق) سال 48 (1394) 1-18
34 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال هفتم (1394) 1-28
35 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن سال دهم (1392) 119-134
36 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (1391) 142-121
37 Journal of Oriental Studies (2012) 77-67
38 فصلنامه علمی پزوهشی اندیشه های ادبی سال دوم شماره 7 (1390) 119-89
39 Journal of Oriental Studies (2012) 67-51
40 Journal of Oriental Studies (2011) 195-173
41 Journal of Oriental Studies (2011) 180-169
42 journal of orintal studies (2011) 142-125
43 دو ماهنامه آینه پزوهشی (1390) 58
44 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا) (1389) 29-56
45 پژوهشنامه ادب غنایی (1389) 174-151
46 مجله مطاعات عرفانی شماره 12 (1389) 183-200
47 دوفصلنامه علمی تخصصی علامه (1389) 0
48 ادبیات پارسی معاصر (1389) 131-117
49 Orriental studies (2010) 112-101
50 نامشخص (1389) 75-55
51 نامه پارسی شماره 53 (1389) 112-96
52 نامه پارسی (1389) 96
53 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389) 126-111
54 نقد ادبی (1388) 73-110
55 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد (1388) 81
56 فصل نامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (1388) 20
57 فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی شماره 22 (1387) 20