مشخصات پژوهش

صفحه نخست /روایتی دیگر از نبرد بهمن و ...
عنوان روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فردوسی، شاهنامه، بهمن، فرامرز، سیّد نوشاد ابوالوفایی
چکیده شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و نیز سایر منظومه های پهلوانی ایران زمین، پیوسته مورد توجه سرایندگان کْردزبان بوده است. یکی از داستانهای پهلوانی که در شاهنامه فرزانه توس به اختصار آمده و بعدها در ادبیات فارسی و نیز کردی به صورت منظومه ای مستقل سروده شده، ماجرای به تخت نشستن بهمن و نبرد و درگیری او با خاندان رستم است. شاعر توانی کْرد، سیّد نوشاد ابوالوفایی نیز نبرد بهمن و فرامرز را به فارسی (بحر متقارب) منظوم ساخته است. نگارندگان در این جُستار می کوشند ابتدا داستان به تخت نشستن بهمن و حمله به سیستان در شاهنامه فردوسی را بیان کنند، سپس منظومه بهمن و فرامرز سرود ه سیّد نوشاد ابوالوفایی را از جهت روایت، محتوا و وقایع داستان بررسی کنند.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)، احمد گلی (نفر دوم)