احمد گلی

صفحه نخست /احمد گلی
نام و نام خانوادگی احمد گلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) 1 (1397) 129-152
2 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت سال هفتم (1397) 163-182
3 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
4 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 12 (1395) 189- 216
5 فنون ادبی 8 (1395) 100-116
6 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) 1 (1394) 117/140
7 آینه میراث 13 (1394) 101-120
8 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
9 فنون ادبی دوره7 (1394) 33-46
10 فنون ادبی 7 (1394) 33-46
11 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 157-178
12 پژوهشهای ایرانشناسی (1393) 93-106
13 زبان و ادب فارسی (1392) 119-137
14 کهن نامه ادب پارسی (1391) 95-109
15 نامه پارسی (1390) 178-155
16 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن (1390) 0
17 دو فصلنامه غیر پژوهشی علامه (1389) 0
18 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن (1388) -