احمد گلی

صفحه نخست /احمد گلی
نام و نام خانوادگی احمد گلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1396) 81-96
2 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 12 (1395) 189- 216
3 فنون ادبی 8 (1395) 100-116
4 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) 1 (1394) 117/140
5 پژوهشنامه ادب حماسی سال یازدهم (1394) 99-118
6 فنون ادبی دوره7 (1394) 33-46
7 فنون ادبی 7 (1394) 33-46
8 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) (1393) 157-178
9 پژوهشهای ایرانشناسی (1393) 93-106
10 زبان و ادب فارسی (1392) 119-137
11 کهن نامه ادب پارسی (1391) 95-109
12 نامه پارسی (1390) 178-155
13 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن (1390) 0
14 دو فصلنامه غیر پژوهشی علامه (1389) 0
15 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن (1388) -