مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگاهی به علل تحول مضامین ...
عنوان نگاهی به علل تحول مضامین تعلیمی از دورۀ سلجوقی تا تیموری (با تکیه بر گفتمان های اجتماعی و کلامی)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ادبیات تعلیمی، حکومت های استبدای، علم کلام، عرفان و تصوف، طنز
چکیده ادبیات تعلیمی یکی از انواع کهن ادب فارسی است که علاوه بر ارتباط گسترده ای که با دیگر انواع ادبی از جمله حماسه، غنا، عرفان و طنز دارد، با دانش هایی چون علوم سیاسی، اجتماعی و علم کلام نیز پیوند مستمر و گاه مستقیم دارد؛ از این رو، با توجه به اهمیت گفتمان های مختلف اجتماعی، در شکل گیری ایدئولوژی حاکم بر جوامع و تجلی آن در نحوۀ تفکر اقشارگوناگون جامعه، در این تحقیق، قصد بر آن است که با واکاوی ریشه های اجتماعی، سیاسی و کلامیِ مضامین اندرزی از دورۀ سلجوقی تا تیموری، درک روشن تری از چگونگی شکل گیری مضمون های تعلیمی در شعر این دوره، که برخی از آنها تا دورۀ مورد بحث سابقه نداشته‎اند، ارائه شود و علل شکل گیری آنها تبین گردد. البته در پژوهش حاضر از مضامین عام تعلیمی، که در تمام ادوار ادب فارسی نمونه های زیادی دارند، صرف نظر شده و تنها به بیان تعالیمی پرداخته شده است که ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی و اندیشه های کلامی دارند.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)، احمد گلی (نفر دوم)، فاطمه معنوی (نفر سوم)