مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بساتین الانس؛ گزاره پارسی ...
عنوان بساتین الانس؛ گزاره پارسی عاشقانه ای از هند باستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختسان دهلوی، بساتین الانس، شبه قارۀ هند، تغلق شاهان، غیاث الدین تغلق،محمدتغلق شاه.
چکیده محمد بن علاءالدین بن احمد بن حسن عبدوسی، مشهور به اختسان دهلوی، دانشور و سرایندۀ پارسی گوی شبه قارۀ هند در سدۀ هشـتم قمـری اسـت. بـه سـال 700ق دردهلـی زاده شـد ودر همانجا به تحصیل علوم، به ویژه آداب دیوانی پرداخت. در سال 726 ه از سوی غیاث الدین تغلق(حک: 720-725ق) بـه دبیـری دیـوان انشـای او انتصـاب یافـت. دردورۀ پادشـاهی محمدشـاه تغلقی (حک: 725-752ق) نیز همین مقام را برعهده داشت ومدتی بعد کناره گیری کـردو انـزوا گزید. به ایران مسافرت کرده و چندی در خانقاه شیخ عمادالدین فقیه کرمانی اقامـت گزیـد. اثـر مشهور او بساتین الانس (قصۀ عشق کشـورگیربـاملـک آرا) اسـت کـه از زبـان هنـدی بـه فارسـی ّترجمه کرده و به شیوۀ کلیله و دمنه، مرزبان نامه و... پرداخته است.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)، بهروز ایمانی (نفر دوم)