مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مآخذ استشهادات شعری فارسی ...
عنوان مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتوبات مولانا و تکملۀ آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مولوی، مکتوبات، سنایی، شعر فارسی
چکیده در هر نوشته ای آثار ذوق و اندیشه دیگران را می توان دید. مولانا هم از طریق مصاحبت با بزرگانی همانند بهاء ولد، محقّق ترمذی و شمس تبریزی و هـم بـا مطالعـة منـابع عمـدة فرهنگ اسلامی و آثار و اشعار نویسندگان و شاعران فارسی زبان و تازی گوی از آنان تأثیر پذیرفته است. یکی از راه های آشنایی با منابع فکری و ذوقی مولوی، جست و جوی مآخذ اقوال و افکار اوست. پیداکردن مآخذ استشهادات شعری آثار منثور، کمک می کند تا تنـوّع حوزة مطالعاتی او را بشناسیم. مکتوبات مولوی را در ترکیه فریدون نافذ و در ایران توفیق سبحانی تصحیح و چاپ کرده اند. گولپینارلی نیز آن را با مقدمه و تعلیقات مفیدی به ترکی ترجمه کرده است. هر سه استاد در حواشـی تصـحیح و ترجمـة خـود، سـعی کـرده انـد. گویندگان اشعار را معرّفی کنند. توفیق سبحانی کـه تعلیقـات آن دو را در دسـت داشـته، یافته های خود را نیز بر آنها افزوده و در مجموع، مأخذ 75 مورد از 153 استشهاد شعری را معرفی کرده است. حدّاد عادل نیز در «احوال دل گداخته»، مأخذ تعداد دیگری از اشعار را روشن کرده است. در این مقاله، ضمن بحثی کلّی دربارة استشهادات شعری مکتوبات و چند و چون آن، مأخذ تعداد دیگری از اشعار برای اولین بار معرّفی می شود.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)