مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی ...
عنوان بازخوانی تعلیقات استاد شفیعی کدکنی بر غزلیّات شمس تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مولوی، غزلیّات شمس، فروزانفر، شفیعی، غزلیّات شمس تبریز(کتاب)، نقد
چکیده تصحیح انتقادی استاد فروزانفر از غزلیّات شمس در فاصلۀ سالهای 1336-1344 توسّط دانشگاه تهران انتشار یافت. این چاپ، زمینۀ بازخوانی های ذوقی و مطالعات عمیق تر دربارۀ عرفان و اندیشه و هنر شاعری مولانا را فراهم کرد. نخستین گزیده از غزلیّات شمس بر اساس نسخۀ فروزانفر را استاد شفیعی کدکنی در سال 1352 منتشر کرد و با این کار، زمینۀ آشنایی بسیاری را با مولانا فراهم آورد و بسیاری را نیز با نه تنها با مولانا بلکه با ادبیّات کلاسیک آشتی داد. شفیعی با اذعان به عظمت کار فروزانفر، تصحیح دیگری از غزلیّات را ضروری دانست. در سال 1387 بعد از 26 سال وقتی گزیدۀ مفصّل تر استاد از غزلیّات انتشار یافت، معلوم شد که ایشان از جهت تصحیح نسخه، جز ترجیح چند نسخه بدل و اعمال چند تصحیح قیاسی کاری نکرده اند، امّا به تصریح خود ایشان، تعلیقات غزل ها، حاصل سی و پنج سال مطالعۀ مستمرّ در ادب و عرفان ایرانی و اسلامی است. این مقاله بازخوانی غزل ها بر اساس تعلیقات استاد و بیان نکاتی انتقادی و استحسانی و تکمیلی دربارۀ آنهاست.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)