مشخصات پژوهش

صفحه نخست /"مضامین عاطفی و حکمت آمیز در ...
عنوان "مضامین عاطفی و حکمت آمیز در شعر رودکی و خیام"در مجله "پژوهشنامه ادب غنایی' بهار و تابستان 1390
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)