مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دیالکتیک جمال و جلال در ...
عنوان دیالکتیک جمال و جلال در اندیشۀ عین القضات همدانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جلال، جمال، حکمت مغانی، دیالکتیک، عین القضات و نور سیاه.
چکیده عین القضات همدانی با استفاده از جمال، جلال و دیالکتیک آن دو، یک نظام منسجم فکری را پی ریزی کرده که بدون درک صحیح آن نظام، دسترسی به اندیشه های وی ناممکن است. این حکیم مغانی به قدری به این دوگانه و دوگان یهای دیگر توجه دارد که شتابزدگی در بررسی اندیش ههای او، چه بسا منجر به این برداشت ناصواب شود که وی ثنوی است. یکی از این دوگانه که جلال است و تجلیات آن، در اندیشۀ وی و عارفان خراسان به برداش تهای نادرستی از اعتقادات این طایفه منجر شده و چ هبسا موجبات مرگ آنان را فراهم آورده است. این طایفه که سخنان خود را در پردۀ رمز بیان می کنند از ادامه دهندگان حکمت مغانی اند. حکمت مغانی شاه کلید رمزگشایی از دستگاه رمزی عین القضات محسوب می شود. در این زمینه استفاده از عرفان نظری به منظور تبیین رمزهای وی بسیار راهگشاست. هدف اصلی این پژوهش معرفی این نظام فکری و رمزگشایی از آن با استفاده از عرفان نظری خواهد بود.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)