مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شاعر صلح و دوستی
عنوان شاعر صلح و دوستی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شهریار، صلح، دوستی
چکیده شهریار شاعر عرصه های مختلف است. هم سراینده زیباترین سروده های غنایی است و هم گوینده اشعار تعلیمی. هم ترجمان عواطف و احساسات و آرزوهای فردی خویش است و هم زبان بیان حسرتها و آرمانها و آرزوهای بشری. هم شاعری کلاسیک در ردیف حافظ و سعدی است و هم شاعری نوسرا و از نخستین پیروان نیما.
پژوهشگران رحمان مشتاق مهر (نفر اول)