شورای پژوهشی گروه فلسفه و حکمت اسلامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه فلسفه و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 اکبر فایدئی عضو عادی
2 سهراب حقیقت قره قشلاقی عضو عادی
3 سید احمد حسینی عضو عادی
4 منصور ایمانپور عضو عادی
5 غلامحسین احمدی آهنگر رئیس شورا
6 معروفعلی احمدوند عضو عادی
7 کامران قیوم زاده جوینانی عضو عادی
8 احمد حمداللهی اسکوئی عضو عادی
9 حمید حسنی عضو عادی
10 سیده زهرا حسینی عضو عادی