شورای پژوهشی گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه فناوری ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد خودی زاده نهاری عضو عادی
2 علیرضا روحی مدیر گروه
3 مهدی هاشم زاده عضو عادی
4 علیرضا روحی عضو عادی
5 اسماعیل نورانی عضو عادی
6 عسگر علی بویر عضو عادی
7 ناصر فرج زاده عضو عادی
8 محسن حیدریان عضو عادی
9 عین اله پیرا عضو عادی
10 حسین عباسی مهر عضو عادی
11 جلیل قویدل نیچران عضو عادی