شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 ناصر پولادی رئیس شورا
2 داود فرج زاده عضو عادی
3 الهه زاده حسینقلی عضو عادی
4 سعید نژاوند عضو عادی
5 محمد پاژنگ عضو عادی
6 سیمین نامور آغداش عضو عادی
7 فاطمه محمودی کردی عضو عادی
8 مصطفی عبادی نهاری عضو عادی
9 نادر چاپارزاده عضو عادی
10 لیلا زرندی میاندواب عضو عادی
11 سولماز منیری جواد حصاری عضو عادی
12 سارا غفاریان ورجوی عضو عادی
13 معصومه ولی پور عضو عادی