شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 فاطمه محمودی کردی رئیس شورا
2 داود فرج زاده عضو عادی
3 الهه زاده حسینقلی عضو عادی
4 سعید نژاوند عضو عادی
5 محمد پاژنگ عضو عادی
6 سیمین نامور آغداش عضو عادی
7 ناصر پولادی عضو عادی
8 مصطفی عبادی نهاری عضو عادی
9 نادر چاپارزاده عضو عادی
10 لیلا زرندی میاندواب عضو عادی
11 سولماز منیری جواد حصاری عضو عادی
12 سارا غفاریان ورجوی عضو عادی
13 معصومه ولی پور عضو عادی
14 امیر دهقانی عضو عادی