ناصر پولادی

صفحه نخست /ناصر پولادی
ناصر پولادي
نام و نام خانوادگی ناصر پولادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
advanced pharmaceutical Bulletin 10 (2020) 106-113
2
Meta Gene 100611 (2019) 100611
3
REPORTS OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 8 (2019) 251-259
4
PLoS ONE 14 (2019) e0220727
5
Journal of Kerman University of Medical Sciences 26 (2019) 247
6
Meta Gene 19 (2019) 117-122
7
Journal of Kerman University of Medical Sciences 25 (2018) 382-461
8 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25 (1397) 399-407
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابلJournal of Babol University of Medical Sciences 20 (1397) 28-32
10 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25 (1397) 259-269
11
Journal of Kerman University of Medical Sciences 25 (2018) 228-242
12
Clinical Laboratory 65 (2018) 871-876
13
Journal of Kerman University of Medical Sciences 25 (2018) 9-17
14 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1396) 81-85
15
Journal of Kerman University of Medical Sciences 24 (2017) 448-458
16 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 6 (1396) 363-377
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 25 (1396) 30-39
18 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1396) 36-41
19
International Journal of Cancer Management 10 (2017) 1-8
20
Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 17 (2017) 255-261
21
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 215 (2017) 93-100
22
International Journal of Cancer Management 10 (2017) 1-5
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 25 (1396) 176-182
24 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 25 (1396) 279-286
25
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 18 (2017) 1133-1138
26 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 24 (1395) 117-126
27
Journal of Kerman University of Medical Sciences 24 (2017) 50-57
28
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 60 (2017) 1-13
29
Clinical Laboratory 62 (2016) 1303-1308
30 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 24 (1395) 277-285
31
Clinical Laboratory 62 (2016) 463-9
32
Molecular Medicine Journal 1 (2016) 1-7
33 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابلJournal of Babol University of Medical Sciences 18 (1394) 19-25
34
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 59 (2016) 1-7
35
INTERNATIONAL REVIEWS OF IMMUNOLOGY 35 (2015) 136-155
36 زیست فناوری 6 (1394) 60-70
37
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 16 (2015) 3073-3077
38
Pathol. Oncol. Res Issn:1219-4956 21 (2015) -449-454
39 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 19 (1393) 109-117
40 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 36 (1393) 30-37
41 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 19 (1393) 130-140
42
MEDICAL ONCOLOGY 31 (2014) 1-7
43 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1393) 58
44 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1393) 36-41
45
Asian Pacific Jornal of Cancer Prevetion (2014) 2631-2634
46
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1393) 94-96
47
Asian Pacific Jornal of Cancer Prevetion (2013) 3503-3507
48 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد (1391) 420-428
49 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان (1391) 46-36
50 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابلJournal of Babol University of Medical Sciences (1390) 38-31
51 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1388) -
52 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1388) -