شورای پژوهشی گروه برق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه برق

 نام عضوسمت در شورا
1 خلیل منفردی عضو عادی
2 شهرام حسین زاده عضو عادی
3 جواد صالحی رییس شورا
4 محمدرضا بنائی عضو عادی
5 سجاد نجفی روادانق عضو عادی
6 وحید بهجت عضو عادی
7 محمدجواد اخروی عضو عادی
8 علی عجمی اسفنگره عضو عادی
9 نادر صامصونچی عضو عادی
10 نوید تقی زادگان کلانتری عضو عادی
11 امین صفری عضو عادی
12 محمود آتشبار عضو عادی
13 رضا ذاکر عضو عادی
14 موسی یوسفی عضو عادی